Huben

Transport Cluj - Budapesta

Condiții de călătorie / Conditions for travel

Va rugam cititi cu atentie termenii si conditiile de transport impuse. Pentru orice nelamuriri sau intrebari, va rugam sa ne contactati la urmatoarele numere de telefon: 0264-437.855; 0729-400.077; 0749-063.356 intre orele 08:00 si 20:00 de Luni pana Vineri si Sambata intre orele 09:00 si 14:00. 
Biletul de imbarcare pe care il tipariti contine toate datele privind imbarcarea si calatoria dumneavoastra. 
Călătoriile se pot efectua numai pe baza biletelor de călătorie. 
Biletele de călătorie sunt nominale, valabile numai pentru titular. (nu sunt transmisibile). Biletele pierdute nu pot fi înlocuite, remise, rambursate. Biletele dus-întors, fără data întoarcerii fixată – biletele OPEN – au o valabilitate de 180 zile de la data emiterii şi necesită confirmare pentru rezervare de loc, cu 5 zile înainte de începerea călătoriei. Reconfirmarea se va face telefonic, prin e-mail sau personal. (chiar şi în cazul biletelor cu retur stabilit este bine să se reconfirme data de întoarcere, pentru a afla despre eventualele modificări intervenite pe parcurs). Operatorul de transport vă poate rezerva loc numai în funcţie de locurile rămase libere. Fixarea returului, reconfirmarea sau modificarea acestuia, anunţată la birourile de turism partenere, trebuie anunţată şi la agenţia de transport S.c. HUBEN S.r.l., tel.: 0040-264-437.855. 
Călătoria nu poate fi întreruptă pe parcurs, în acest caz continuarea călătoriei cu acelaşi bilet nu este posibilă. Biletul de călătorie îşi pierde valabilitatea în următoarele condiţii: 
-dacă valabilitatea acestuia a expirat 
-dacă biletul nu este valabil la cursa din ziua şi ora respectivă 
-dacă clientul nu se prezintă la locul de îmbarcare conform biletului 
-dacă biletul a suferit modificări sau corecturi, altele decât cele realizate în birourile HUBEN sau ale partenerilor săi. 
Nu se aşteaptă după clienţii întârziaţi (oricare ar fi motivul întârzierii). 
Se respectă orarul de circulaţie! 
Orarele prevăd un timp anume pentru controlul vamal. În cazul în care intervin probleme legate de verificarea actelor / bagajelor unui pasager şi controlul vamal depăşeşte timpul acordat acestui scop, autocarul sau microbuzul va fi nevoit să-şi continue drumul conform graficului de circulaţie, fără pasagerul respectiv. În acest caz nu se poate asigura continuarea transportului cu acelaşi bilet şi nici restituirea contravalorii biletului de călătorie. 

Prezentarea pentru imbarcare se face cu 15 de minute inainte de ora de plecare indicata pe tichetul de rezervare. Calatorii care intarzie nu sunt asteptati si nu li se restituie contravaloarea tichetului achitat, decat in cazuri de urgenta (deces, spitalizare) pe baza de documente justificative. 
Locul de imbarcare este indicat pe tichetul de rezervare. 
Modificări/ anulări: 
Modificarea, rambursarea biletelor este posibil în următoarele condiţii: 
-în cazul în care se anunţă cu cel târziu 2 zile lucrătoare înainte de plecare se reţine 10% din valoarea biletului; după acest termen nu este posibilă returnarea, nici modificarea, biletul îşi pierde valabilitatea, astfel biletele emise în ultimul interval de 48 de ore înaintea plecării nu se pot modifica, nici rambursa (fac excepţie cazurile de deces, boală dovedite prin acte) 
-în cazul biletelor tur-retur, dacă călătoria într-un sens s-a efectuat, se restituie preţul diminuat cu valoarea unui bilet simplu, iar baza de calcul pentru comisionul reţinut va fi: diferenţa de preţ tur-retur şi cel simplu, iar valoarea acestuia este de 10% dacă restituirea se efectuează cu max. 180 zile de la data emiterii. 
Transportul bagajelor: 
Fiecare călător are dreptul de a lua în autocar ca bagaj de mână un obiect (de max. 10 kg) ce nu stânjeneşte pe ceilalti călători. În afară de bagajul de mână, fiecare călător poate solicita transportul a cel mult 2 bagaje, a căror gabarit să nu depăşească 80x80x25 cm, nici greutatea de 20 kg/ buc. Obiectele de valoare (bani, documente, documente de călătorie, etc.) trebuiesc transportate în bagajul de mână; pentru eventuala pierdere sau deteriorare a lor operatorul de transport nu este responsabil. Nu se recomandă păstrarea şi transportarea obiectelor de valoare în bagajele mari. 
Se interzice transportul: 
-obiectelor de dimensiuni mari, care îngreunează depozitarea altor bagaje (ex. biciclete). 
-a armamentelor, a materiilor inflamabile, toxice, greu mirositoare sau care cauzează neplăceri celorlalţi pasageri. 
-a produselor sau obiectelor care sunt interzise la transport prin legea vamală. 
-altor obiecte a căror vămuire nu se poate efectua în intervalul de timp alocat în grafic acestei operaţiuni. 
-animalelor vii. 
Fumatul, comportamentul inadecvat şi consumarea băuturilor alcoolice în autobuz sau microbus este strict interzis. 
Inaintea plecarii va rugam sa va informati asupra regimului vamal pentru transportul bagajelor. Compania de transport HUBEN nu este raspunzatoare asupra continutului bagajelor dumneavoastra. 
Contravaloarea rezervarii nu se restituie in caz de renuntare la transport dar se poate face modificarea gratuita a numelui persoanei daca aceasta se face cu cel putin 48 de ore inainte 
Va rugam sa verificati, daca datele si orele de calatorie sunt corecte si daca numele si prenumele corespund cu cele din pasaport sau cartea de identitate. Permitem modificarea gratuita a numelui si prenumelui din tichetul de rezervare daca aceasta se face inainte cu 48 de ore inaintea plecarii. 
Cartea de identitate sau pasaportul trebuie sa fie valabile cel putin inca 6 luni de la data iesirii din tara. Asigurarea de sanatate pentru calatorii in strainatate nu mai este obligatorie de catre persoanele care vor sa paraseasca tara, dar ea este recomandata. Pe timpul calatoriei toate persoanele sunt asigurate atat timp cat sunt in microbuz sau autocar. 
Va rugam sa verificati daca detineti toate documentele necesare pentru calatoria dumneavoastra! 

Conditions for travel

Please read the terms and conditions of transport imposed. For any questions, please contact us at the following numbers: 0264-437.855; 0729-400.077; 0749-063.356 between 08:00 and 20:00 Monday to Friday and Saturday from 09:00 to 14:00.
Your boarding pass contains all the data on boarding and your journey.
Journeys can be made only on the basis of tickets.
Travel tickets are nominal, valid only for the holder. (not transferable). Lost tickets can not be replaced, remitted, refunded. Roundtrip tickets with no return date set - OPEN tickets - valid for a period of 180 days from the date of issue and requires confirmation of the reservation of place, 5 days before arrival. The reconfirmation will be done by phone, email or in person. (even if the return ticket is good to reconfirm set return date, to learn about any changes during). The carrier can book your place only if places are vacant. Fixing return to reconfirm or change it announced on tourism offices partner should be notified and the transport agency Huben S.r.l., tel .: 0040-264-437.855.
The journey will not be interrupted along the way in this case continuation of the journey with the same ticket is not possible. Travel ticket becomes invalid under the following conditions:
-If its validity has expired
-If ticket is not valid on that day and hour race
-If the customer is not present at the place of embarkation according to ticket
-If the ticket has been changed or corrections other than those made in Huben offices or its affiliates.
Not expected after customers delayed (whatever the reason for the delay).
Is respected the exact timetable, the departure times!
Schedules provide a specific time for customs control. If problems occur related to verification of / luggage of a passenger customs controls exceeding the time allowed for that purpose, coach or minibus will have to continue the way according to timetable, without the passenger. In this case, Huben can not provide continuation of the transport with the same ticket, no refund value of the ticket.

Presentation for boarding is 15 minutes before departure time shown on the travel voucher. Travellers who do not arrive / delay, not expect, Huben starts as scheduled traffic, the ticket travel shall not be refunded only in emergencies (death, hospitalization) based documents.
Place of loading is indicated on the ticket booking.

Boarding locations can be viewed: http://www.huben.ro/articol/Locuri-imbarcare-Budapesta

Changes / Cancellation:
Changing or refund tickets is possible under the following conditions:
-If shall be announced no later than 2 business days before departure then retain 10 Euro from the ticket price; after this term is not possible to return or change, the ticket becomes invalid, so the last tickets issued within 48 hours prior to departure can not be changed, no refund (exception deaths, disease proven by acts).
In case a round-trip ticket if traveling in a sense was performed and no longer wants the remaining journey of conducted, then subtracted the value of a ticket one way.

Luggage transportation:
Each passenger is entitled to take in the bus as hand luggage an item (max. 10 kg) that do not annoying other passengers. Besides hand luggage, each passenger can request transport 2 luggage; whose gauge does not 80x80x25 cm and exceed nor weight of 20 kg / pc. Valuables (money, documents, travel documents, etc.) must be carried in hand luggage; for any loss or damage them; the carrier is not responsible. Not recommended storage and transporting valuables in large bags.
The prohibition of transport:
- Large objects that hinders other luggage storage (ex. bicycle).
- Armaments, flammable materials, toxic; smelling causing inconvenience to other passengers.
- Products or objects that are forbidden for transport by the Customs Act.
- Other objects whose customs clearance can not be performed within the time allocated to this operation graphic.
- Of live animals
Smoking, drinking alcohol and inappropriate behavior on the bus or minibus is strictly prohibited.
BBefore leaving please be informed about the customs procedure for luggage. The transport company Huben is not responsible on the content of your luggage.
The booking value is not reimbursed in case of giving up the transport but can be modified free of the contact if it is done at least 48 hours in advance.Please check if the travel dates and times are correct and if matched the name and surname from passport or identity card. We allow free change of name and surname from booking voucher if it is done before 48 hours before departure.
The identity card or passport must be valid at least another 6 months after leaving the country. Health insurance for trips abroad is not mandatory by people who want to leave the country, but it is recommended. During the trip all persons and baggage are insured by Huben.
Please check that you have all necessary documents for your journey!